Jingtu shengxian lu  净土聖賢錄 xubian  續編3, wangsheng jushi di si zhi er  往生居士第四之二.