Wang Xinqi 王心棋, Lu Xun meishu nianpu 魯迅美術年譜 (Chronology of Lu Xun’s Art), Lingnan meishu chubanshe, 1986), 11.